L’Assemblea ordinària del Centre parroquial

asambleaL’Assemblea General Ordinària de socis de la nostra entitat, tindrà lloc dissabte dia 12 de març, a les 21 hores a la Sala d’actes del Centre Parroquial, amb el següent ORDRE DEL DIA:

  • Benvinguda de la Presidència
  • Lectura i aprovació, si escau de l’acta anterior
  • Memòria d’activitats any 2015 i aprovació, si escau
  • Memòria econòmica de l’exercici 2015 i aprovació, si escau
  • Pressupost per a l’any 2016
  • Conveni amb l’Ajuntament d’Argentona
  • Previsió obres a la sala/llicència d’activitat
  • Previsió d’activitats per al 2016
  • Precs i preguntes